Türkan Karakuş Yılmaz

Yrd .Doç. Dr. Türkan Karakuş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde 2011 yılında tamamlayan Dr. Karakuş Yılmaz, 2009 yılı boyunca Iowa State Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yer alan Öğrenme ve Öğretim Teknolojileri Merkezi’nde çalışmıştır. 2009-2011 yılları arasında bir Avrupa Birliği projesi olan ve Oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin okullarda artırılmasını amaçlayan ENGAGE projesinde uzman olarak çalışmıştır. Bu proje kapsamında öğretmenlere doğru oyunun seçimi ve derslere entegre edilmesi konusunda çalıştaylar düzenlenmiştir. ODTÜ bünyesinde 2005 yılından bu yana varlığını sürdüren SIMGE (Simulations and Games in Education) grubunda yer almaktadır. Hemen hemen tüm derslerinde oyunlaştırma yaklaşımını benimseyen Dr. Karkauş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi bünyesinde 2012 yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde “Oyunlar Simülasyonlar ve Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı” dersini yürütmektedir. Dr. Karakuş Yılmaz’ın oyunların ve sanal dünyaların eğitimde kullanımı üzerine yürüttüğü tezler, pek çok makale ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Oyunlar ve sanal dünyaların yanısıra, güvenli internet kullanımı ve öğretim tasarımı Dr .Karakuş Yılmaz’ın ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Haşmet Gürçay

Prof. Dr. Haşmet Gürçay

Haşmet Gürçay Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü 1983 yılı mezunudur. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde yapmıştır. Doktora tez çalışmasını Alman DAAD Sandwich Programı ile Tübingen Üniversitesi Matematik Enstitüsünde bursiyer olarak Prof. Dr. Rainer Nagel danışmanlığında hazırlamıştır. Sonraki senelerde çalışmalarını DAAD ve DFG doktora sonrası burs programlarıyla Tübingen Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü WSI/GRIS İnteraktif ve Grafik Sistemler Bölümünde Bilgisayar Grafiği üzerine yapmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2012 yılından beri kurucusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı Başkanı olarak Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Programlarını koordine etmektedir.

Murat Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZ, doktorasını yazılım mühendisliği alanında İrlanda’da Dublin Şehir Üniversitesi’nde yüksek lisansını yazılım mühendisliği alanında Minnesota Üniversitesi’nde yapmıştır. Dr. Yılmaz, yazılım geliştirme alanında on üç yıllık bilgi birikimi ve yazılım geliştirme tecrübesine sahiptir. Yurt içinde ve yurt dışında farklı kurum ve kuruluşlarda yazılım uzmanı, takım lideri, yazılım mimarı ve proje mühendisliği görevlerinde bulunmuştur. Son yedi yıldır akademik aktivitelerini yazılım mühendisliği konularına paralel olarak oyun araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla sürdürmektedir. Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Çankaya Üniversitesi’nde bulunan Oyun Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kurucusu ve yöneticisidir. Araştırma alanları arasında, yazılım süreç yönetimi, ampirik yazılım mühendisliği, oyun kuramı ve pratikleri, ciddi oyunlar ve oyunlaştırma bulunmaktadır. Üç yıl önce, yazılım süreç iyileştirme çalışmalarında oyun teorisi ve pratiklerini uygulama amacı ile faaliyet göstersen uluslararası GamifySPI isimli çalıştay grubunu kurmuştur. Kendisinin oyunlaştırma, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik konusunda yürüttüğü projeleri bulunmaktadır. Yine ilgili alanlarda uluslararası faaliyetlerde aktif olarak yer almaktadır. Dr. Yılmaz’ın bilimsel indekslerde taranan konferans ve dergilerde yazılım mühendisliği, oyun teori ve pratikleri hakkında yayınlanmış elliden çok akademik çalışması bulunmaktadır.

Yusuf Levent Şahin

Lisans eğitimini 2002 yılında Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde tamamlayıp, aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda bilgisayar öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği-Bilişim Yüksek Lisans Programını, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programını tamamlamıştır.

Görevine, 2006-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak devam eden Şahin, 2011 yılında aynı bölümde Yardımcı Doçent Doktor olarak atanmış, 2017 yılında ise Doçent Doktor ünvanı almıştır.

Araştırma ilgileri arasında çevrimiçi sosyal ağların eğitimde kullanımı, oyun tasarımı ve oyunlaştırma uygulamaları bulunan Dr. Şahin, aynı zamanda eğitim amaçlı sosyal ağ uygulamaları ve oyunlaştırma odaklı yazılımlar geliştirmektedir.

Mukaddes Erdem

Prof. Dr. Mukaddes ERDEM; Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Eğitim Programları ve Öğretim Alanından alan Prof. Dr. Erdem, 1988 yılından bu yana aynı üniversitede görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Erdem, öğretimsel çalışmalarının yanı sıra öğrenme kuramları, öğretim tasarımı, öğrenme materyali geliştirme, çevrim içi öğrenme ortamlarının nitelikleri ve geliştirilmesi, sanal ortamda öğrenen davranışları ve nedenleri, çevrim içi öğrenme ortamlarına katılım dinamikleri gibi konularla ilgilenmekte ve bu konularda bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.
Bilişim çağında eğitim sistemlerinin alması gereken pozisyon, öğretimin yapılanmasında gerçekleştirilmesi gereken dönüşümler, öğretmenlerin değişmek durumunda olan rolleri, öğretimsel alanların sınırlarının yeniden tanımlanması ve mobil öğrenmenin olanaklarından yararlanılması,
tanımlı koşul ve yapılar içinde engelli olmaktan başka seçeneği olmayan çocuklar için, teknolojinin desteğiyle olanakların artırılması,
yetişkin bakış ve aklıyla biçimlenen öğretimsel süreçlerin, çocuk bakış ve aklının katılmıyla yeniden yorumlanması,
vb. konularla düşünsel, felsefi boyutlarına ağırlık vererek ilgilenmektedir.

Posta adresi: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06800 Ankara
Eposta: erdemm@hacettepe.edu.tr
mukaddese@gmail.com
Tel (İş): +90 312 297 71 76

Elif Sürer

Elif Sürer, doktorasını 2011 yılında Bolonya Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden almıştır. Lisans ve yüksek lisans çalışmasını sırasıyla 2005 ve 2007 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 2013-2015 yılları arasında Milano Üniversitesi’nde AB REWIRE Projesinde (7. Çerçeve Programı tarafından finanse edilen) doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışan Sürer, felçli hastaların ve İhmal sendromu hastalarının tedavisi için video oyunları geliştirmiştir. 2015 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü Modelleme ve Simülasyon Ana Bilim Dalı’nda çalışmaya başlamış ve TÜBİTAK 2232-Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında tamamı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Down Sendromlu çocukların video oyunlar kullanılarak eğitimi alanında çalışmıştır. Hâlihazırda ODTÜ Enformatik Enstitüsü Çokluortam Bilişimi programında Yrd. Doç Dr. olarak çalışan Sürer’in araştırma alanları ciddi oyunlar, sanal/artırılmış gerçeklik, insan ve köpek hareket analizi, makine öğrenmesi ve bilgisayarla görmedir.

Ferhan Odabasi

Prof. H. Ferhan Odabaşı, Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesidir. Yüksek lisansını İngiliz Dili Eğitiminde, doktorasını ise Eğitim Teknolojilerinde tamamlamıştır. İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Teknolojilerinde sayısız lisans ve lisansüstü ders vermiştir. Ayrıca çok sayıda doktora tezlerine danışmanlık yapmış, hem ulusal hem de uluslararası hakemli süreli yayında çok sayıda makalesi yayınlanmış, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine aktif olarak katılmış, danışmanlık yapmış ve eğitim yazılım programları hazırlamıştır. Steve Neufeld ile “Hypercab” programını geliştirmiş ve bununla: Dil Alanında En İyi Yazılım: Avrupa Akademik Yazılım Ödülünü almıştır. Çocuk ve ailelerin BİT’ni güvenli, sorumlu ve etkili kullanımı; Internet hakkında ebeveyn farkındalığı; öğretmenlerin ve yükseköğrenim fakültesinin profesyonel gelişimi; dijital dünyadaki değişimler; dijital vatandaşlık ve K-12 ve yükseköğrenim kurumlarındaki BİT entegrasyonu hakkında araştırmalar yapmaktadır. BİT’nin çocuklar tarafından güvenli, etkili ve etik kullanımı alanında ülkenin önde gelen kişilerindendir.

Yavuz Samur

Yavuz Samur

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (@bauceit) öğretim üyesi ve bölümün başkanı olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile Amerika’nın Virginia Tech Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies – Curriculum and Instruction) alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri (TR/EN, Tezli/Projeli), Yüksek Lisans program koordinatörüdür (@bauegitek).

Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma (gamification), eğitsel oyun tasarımı (@oyuntasarimi), dijital oyun tasarımı, oyun bağımlılığı ve oyun temelli öğrenme gibi konular yer almaktadır.

Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve bu alanda oyunlar üreten Uğur Games (www.ugurgames.com) şirketinin kurucu ortaklarındandır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Eğitim Teknolojileri”, “Öğretim Tasarımı (@OgretimTasarimi)”, “(Dijital) Oyun Temelli Öğrenme”, “Eğitimde Oyunlaştırma”, “Çocuk ve Medya (@childandmedia)”, “Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı”, ve “Çoklu Ortam Tasarımı” gibi dersler verir.

Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım/oyun tasarlama projelerinde yer almaktadır.

Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de düzenlemektedir.

www.yavuzsamur.com www.twitter.com/yavuzsamur